Beleidskamer van de examencommissie

Samenvatting
Een beschrijving van de positie, taak en verantwoordelijkheid van de beleidskamer van de examencommissie.

Inleiding

De beleidskamer van de Examencommissie is voornamelijk verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid dat door de examenkamers moet worden uitgevoerd. In de beleidskamer is kennis van alle architectuurlagen uit het HBO-i model vertegenwoordigd, evenals alle opleidingen van Fontys ICT (Associate Degree, Bachelor en Master) van zowel voltijd als deeltijd.

Taken en bevoegdheden van de beleidskamer

De beleidskamer zorgt ervoor dat de examencommissie als geheel haar taken volledig en correct uitvoert. De taken en bevoegdheden van de examencommissie in het hoger onderwijs zijn vastgelegd in de WHW en nader beschreven in het huishoudelijk reglement. Deze taken en bevoegdheden zijn:

  • het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad;
  • het toekennen en uitreiken van getuigschriften;
  • aanwijzen van examinatoren op basis van de opgestelde profielen;
  • het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens onverminderd de verantwoordelijkheid hierover van de examinatoren;
  • het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de OER om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen;
  • beoordelen van door de student samengestelde alternatieve programma’s voor het behalen van een examen waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad, waarbij de examencommissie tevens aangeeft tot welke opleiding van de instelling dat programma wordt geacht te behoren voor de toepassing van de wet;
  • het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens, en
  • het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens. Deze taak voert zij uit in samenwerking met de Toetscommissie.

De beleidskamer brengt tevens advies uit over de uitvoerbaarheid van de nieuwe en de uitvoering van de actuele Onderwijs en Examen Regeling (de OER) uit aan de directie.

Referenties