Edubadges en Bonusbadges

Samenvatting
Edubadges en Bonusbadges zijn digitale certificaten die verifieerbaar zijn. Ze kunnen worden gepubliceerd op sociale media. Ook kunnen ze worden opgenomen in een digitaal portfolio. Met deze badges kan uiting gegeven worden aan een persoonlijk ontwikkelingstraject dat doorlopen is tijdens de studie en, voor later, tijdens de carrière.

Inleiding

Onderwijs waarbij een door het instituut vastgesteld curriculum bepaalt wat geleerd moet worden maakt steeds vaker plaats voor onderwijs dat aansluit bij de persoonlijke leerbehoefte van een student. Er wordt door deze flexibilisering door bedrijven bij sollicitaties steeds meer waarde gehecht aan het verhaal achter het diploma.

De ontwikkeling tijdens, maar ook na de studie, is een persoonlijk verhaal, wat de student zelf vorm en inhoud geeft maar waarin verifieerbare Edubadges waardevolle bewijsstukken zijn.

Edubadges

Een Edubadge is een beveiligd digitaal verifieerbaar bewijs van een geleverde leerprestatie. Verificatie vindt plaats door erop te klikken. Een Edubadge wordt met een plaatje weergegeven maar bevat ook informatie over niveau, omvang en inhoud van de leerprestatie (metadata).

Edubadges kunnen studenten opnemen in hun digitale portfolio en kunnen gepubliceerd worden op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld LinkedIn. Het portfolio kan na afstuderen nog verder groeien.

Bonusbadges

Studenten kunnen ook Edubadges toevoegen voor extra curriculaire activiteiten. Dit worden Bonusbadges genoemd. Op dit moment bestaan er Edubagdes voor Global Acting en Impact on Society. Andere Bonusbadges zijn in voorbereiding, zoals voor Identity, Lab-Skills en Cyber Security. Ook kunnen studenten Edubadges toevoegen aan hun digitale portfolio, die uitgereikt zijn door andere instellingen of hun (latere) werkgever.

Surf

Surf is een Nederlandse stichting die diensten levert aan onderwijsinstellingen in Nederland, waaronder een beheeromgeving voor Edubadges. Surf is een gewaardeerde en betrouwbare partner in het onderwijs. Edubadges worden gemaakt, bewaard en beheerd in het daarvoor door de stichting Surf ingerichte het Edubadges portal . Beheer vindt plaats door daarvoor aangewezen personen binnen Fontys.

Net als de Edubadges is het verstrekken van een edID een dienst van Surf ter identificatie van personen. Een Eduid is nodig om een Edubadge aan een persoon toe te kennen. Studenten vragen eenmalig een eduID aan. De student kan zelf kiezen welk e-mailadres eraan gekoppeld wordt. Met het oog op het afronden van de studie past een e-mailadres onafhankelijk van Fontys het best.

Figuur 1 toont een voorbeeld van een Edubadge voor Semester 1 ICT & Software Engineering voltijd en deeltijd over het najaar 2020. Daarnaast staan twee voorbeelden van informele Edubadges, ook wel Bonusbadges genoemd.

Figuur 1
Voorbeelden van Edubadges voor Semester 1 ICT & Software Engineering en Bonusbadges voor Impact on Society en Global Acting bij Fontys ICT.

Edubadges zijn voor het eerst uitgereikt aan studenten die in het najaar 2020 Semester1 hebben behaald. Sindsdien is de doelgroep ieder halfjaar met een semester uitgebreid. Dit type Edubadge, gekoppeld aan het behalen van een semester, noemen we “formele Edubadges” of kortweg Edubadges. Dit staat voor een onderwijseenheid die in de OER is opgenomen en waaraan ECTS zijn gekoppeld. Daarnaast zijn er “informele Edubadges” ofwel Bonusbadges. Bijvoorbeeld voor bestuurlijk actieve studenten, studenten die internationaal actief zijn of studenten die maatschappelijk actief zijn.

Maken en uitgeven van Edubadges en Bonusbadges

Het maken, beheren en uitgeven van Edubadges en Bonusbadges wordt uitgevoerd door de Student Desk.

Technisch gezien verlopen deze processen via het Edubadges portal van Surf. Er zijn drie ingangen op deze pagina. Het issuer portal is voor het beheer en de uitgifte. Dit is de ingang voor de Student Desk. Het backpack is voor het claimen en publiceren van Edubadges. Dit is de ingang voor de ontvanger van een Edubadge of Bonusbadge. In de openbare catalogus tenslotte, kan iedereen zien welke instelling en in welk instituut bepaalde klassen zijn gemaakt.

Voordat een Edubadge of Bonusbadge uitgegeven kan worden moet er een Edubadge klasse worden aangemaakt. Een klasse is een recept voor het maken van een Edubadge. Als een badge wordt uitgegeven, wordt deze gemaakt volgens de klasse en tegelijk wordt hij aan een persoon gekoppeld.

In de klasse wordt bepaald welke metadata zoals bijvoorbeeld leeruitkomsten en key performance indicators (KPI's) aan de badge worden gekoppeld. Ook de visuele weergave van de badge wordt in de klasse bepaald.

Proces verwerken Edubadges

De leeruitkomsten en de key performance indicators worden uit de Curriculumdatabase gehaald. Zodra de opleidingsgidsen gepubliceerd zijn, dat is een week voor de onderwijsuitvoering start, kan in principe gestart worden met het maken van de Edubadge klassen voor die onderwijsuitvoering. Het uitgeven van de Edubadges kan snel na het afronden van het semester worden afgehandeld: zodra de studieresultaten bekend zijn.

In het “ Rulesbook Edubadges” is gespecificeerd welke Edubadge-klassen er zijn vastgelegd voor Bachelor, Associate Degree, Voltijd, Onderwijs voor Profesionals, het versnelde programma en de verschillende didactische uitvoeringsvormen. De specificaties in het Rulesbook hangen nauw samen met het curriculum. Daarom is afgesproken dat de curriculumeigenaren het “Rulesbook Edubadges” kennen en doorgeven aan de werkgroep Edubadges als er veranderingen zijn. Bijvoorbeeld, er staat er in dat voor het eerste semester meerdere badges toegekend kunnen worden als een student in de verdiepende fase meerdere richtingen tegelijk volgt en deze behaalt. Een ander voorbeeld van wat er in staat is dat er voor stage en afstuderen slechts één Edubadge-klasse is zolang er nog geen geaccordeerde richtingen zijn.

Het uitgeven van Edubadges verloopt volgens de zogenaamde direct award methode. Dat wil zeggen dat er door de Student Desk een lijst met kandidaten wordt geüpload, die voor een bepaalde Edubadge in aanmerking komen. Deze kandidaten komen dan automatisch in de backpack van de ontvangers terecht. De ontvanger krijgt hierover bericht via een e-mail van Surf. Door de mail wordt de ontvanger in staat gesteld de hem of haar toegekende badge te claimen en openbaar te maken zodat die beschikbaar komt voor publicatie. Deze werkwijze is efficiënter en beter beheersbaar dan een werkwijze waarbij de student zelf een Edubadge moet aanvragen.

Proces verwerken Bonusbadges

Bij het maken van een klasse voor een Bonusbadge worden de gegevens uit het door de examencommissie goedgekeurde programma overgenomen. De vormgeving wordt in lijn met de reeds bestaande Bonusbadges gedaan. Een Bonusbadge kent altijd varianten met een, twee en drie sterren. De Bonusbadges kunnen in principe direct worden toegekend nadat assessoren aan de Student Desk doorgegeven hebben dat er een Bonusbadge is toegekend. Dit kan eventueel ook uitgesteld worden tot het einde van het semester, zodat Edubadges (afronding semester) en Bonusbadges tegelijk kunnen worden uitgegeven.

Beperkingen voor Edubadges

Op dit moment is het nog niet mogelijk om Edubadges uit te geven voor het personal program OpenLearning. De oorzaak hiervan is dat we nog niet in staat zijn om voor deze studenten die benodigde gegevens per semester uit de informatiesystemen te halen. Zodra dit mogelijk is kunnen de key performance indicators per student voor dat semester worden ingevuld bij het uitgeven van de betreffende Edubadge. Hiervoor wordt dan in de Edubadgeklasse het zogenaamd “narrative” veld gebruikt waarbij in de klasse dan ook geconfigureerd wordt dat dit veld bij het uitgeven van de Edubadge ingevuld moet worden.

Organisatie

Werkgroep Edubadges

De werkgroep Edubadges heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Is eerste aanspreekpunt voor alles wat met Edubadges te maken heeft;
 • Komt vier of vijf keer per halfjaar bij elkaar;
 • Heeft vertegenwoordigers vanuit II&A , Informatiemanagement en de Student Desk. Indien nodig is er juridische ondersteuning;
 • Maakt intern beleid en stemt dit af met belanghebbenden zoals Examencommissie, Ontwikkeloverleg (OO) en leadershipteam Fontys ICT;
 • Onderhoudt contacten en werkt samen met Surf in een landelijk verband;
 • Zorgt samen met marketing en communicatie voor de vormgeving van de badges en het bekendmaken van Edubadges en Bonusbadges onder medewerkers en studenten. Via een workshop worden studenten in het Startsemester geïnformeerd over Edubadges en het verkrijgen van hun eerste Edubadge. Deze workshop wordt in alle varianten van het startsemester uitgevoerd in het kader van professionele ontwikkeling.

Stuurgroep Edubadges

Er is ook een stuurgroep Edubadges met de volgende kenmerken:

 • Vertegenwoordigers die zitting hebben vanuit: de examencommissie, de verantwoordelijke voor Edubadges uit het Leadershipteam Fontys ICT, de werkgroep Edubadges en de Student Desk;
 • De stuurgroep Edubadges komt ieder halfjaar bij elkaar;
 • Doel van de stuurgroep is dat de stuurgroepleden elkaar informeren, de ontwikkelingen op hoofdlijnen uitzetten en deze actief volgen.

Microcredentials

Fontys ICT heeft tot 2022 deelgenomen aan de landelijke pilot microcredentials. Microcredentials worden in de pilot ook uitgegeven via het Edubadge platform. Een microcredential is een Edubadge met het speciale kenmerk “microcredential”. Ook zijn er afspraken gemaakt over de vormgeving en kwaliteit. Een microcredential in de landelijke pilot wordt verstrekt voor een leerprestatie die geleverd is in het kader van een accreditatiewaardige opleiding die niet door de overheid is bekostigd. Dit is een smallere definitie dan die op Europees niveau is afgesproken. Fontys ICT nam deel aan de pilot op basis van het zogenaamde “Make IT Work” programma, samen met en volgens het model van de Hogeschool van Amsterdam en met nog andere Hogescholen. Helaas is dit programma bij Fontys ICT gestopt, waarmee de basis voor de deelname aan de landelijke pilot is weggevallen.

Ontwikkelingen

Komende stappen en doelen op een rijtje:

 • Het streven is de hierboven genoemde beperkingen op te heffen. We gaan ook Edubadges uitgeven voor het personalized program;
 • Er wordt nagedacht over Edubadges of Bonusbadges voor medewerkers in het kader van hun persoonlijke ontwikkelplan.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Andere bronnen van in formatie over Edubadges vind je vooral bij Surf. Hier vind je tutorials (over het aanvragen of claimen van Edubadges):

Tutorials

Daarnaast is er een wiki met algemene informatie:

Edubagdes Wiki.

Deze sites zijn in het Nederlands en in het Engels te lezen.

Tenslotte enkele verwijzingen naar relevante documenten:

Indien men in contact wil komen met een persoon, kan het beste nagaan wie in het Leadershipteam Fontys ICT verantwoordelijk is voor Edubadges. Hij of zij kan eventueel nog doorverwijzen naar iemand anders zoals bijvoorbeeld de voorzitter van de werkgroep.